Privacyverklaring

Den Anker Didactiek & (Kinder)Coaching, gevestigd aan Marktstraat 9 5991 AS Baarlo, is verant-

woordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.denanker.nl

Marktstraat 9

5991 AS Baarlo

0610760770

Andrea Verlaek is de Functionaris Gegevensbescherming van Den Anker Didactiek & (Kinder)Coaching Zij is te bereiken via info@denanker.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Den Anker Didactiek & (Kinder)Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@denanker.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Den Anker Didactiek & (Kinder)Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Den Anker Didactiek & (Kinder)Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Bewaartermijn is 7 jaar vanwege de wettelijke voorschriften van de belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Den Anker Didactiek & (Kinder)Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend

verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan

een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht,

sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Den Anker Didactiek & (Kinder)Coaching blijft

verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Den Anker Didactiek &(Kinder)Coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie

is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van

je computer, tablet of smartphone. Den Anker Didactiek &(Kinder)Coaching gebruikt cookies

met puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en

dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook

gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast

plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en

advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Den Anker Didactiek & (Kinder)Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@denanker.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Den Anker Didactiek &(Kinder)Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Den Anker Didactiek &(Kinder)Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en

neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@denanker.nl.