Wetenschappelijk onderzoek

In een drietal wetenschappelijke onderzoeken* in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam die over een periode van twee jaar (2008-2010) zijn uitgevoerd, kwam naar voren dat de technieken uit de LEREN LEREN Methode zeer effectief zijn. Bij in totaal 148 kinderen, op 5 verschillende scholen verspreid over het land (groep 7 en 8 en MAVO-2), is onderzocht of de doelstellingen van de LEREN LEREN Methode, namelijk het verbeteren van het leren én het begrijpen van teksten, bewezen kunnen worden.

Verbetering leren/onthouden

De resultaten lieten een verbetering zien van gemiddeld 46,9% bij het onderdeel “leren/onthouden” door gebruik te maken van de visuele leertechniek “Kleurmethode” (color markup). Terwijl er bij de controlegroep die op de traditionele schoolmanieren werkte, een afname van 31,0% te zien was.

Verbetering tekstbegrip

Met de visuele techniek “Concept map” (mapping technique) verbeterde het tekstbegrip op mesoniveau (onderlinge verbanden in een tekst) met 50% ten opzicht van de controle groep. Juist deze verbetering in het doorgronden van de samenhang binnen een tekst, is een antwoord op de huidige (begrijpend) lezen problematiek binnen het basis- en voortgezet onderwijsscholen.

Verbetering motivatie

Een bijkomstig gunstig effect van de inzet van deze visuele leertechnieken was dat de motivatie bij de onderzochte leerlingen steeg. Doordat teksten overzichtelijker werden door de toepassing van de Kleurmethode, ontstond inzicht en werden de teksten hanteerbaar.

Leren door congruentie

Uit recent onderzoek blijkt dat de hersenen informatie die aansluit bij wat we al weten (congruente informatie) op een andere manier verwerken dan de informatie die geheel nieuw voor ons is (incongruente informatie). Nieuwe informatie wordt makkelijker onthouden als deze verband houdt met iets dat we al weten. Er is behalve het hippocampussysteem (dat voornamelijk door herhaling informatie naar de neocortex overbrengt, zodat het in het langetermijngeheugen terechtkomt) nog een ander hersengebied betrokken bij het verwerken van congruente informatie: de mediale prefrontale cortex (MPC).

De MPC detecteert in hoeverre nieuwe informatie congruent is met reeds aanwezige kennis. Op basis daarvan slaat het de informatie op. Als er congruente nieuwe informatie wordt verwerkt, remt de MPC de encodering via het tragere hippocampussysteem, maar het bevordert de integratie in een reeds bestaand netwerk van onderling verbonden representaties in de neocortex. Als de MPC geen congruentie detecteert, komt dit hersengebied niet in actie en moet er via het hippocampussysteem een geheel nieuw geheugenspoor gevormd worden dat eerst herhaaldelijk “afgespeeld” moet worden voordat de neocortex het uiteindelijk integreert. Associaties leggen een relatie met de voorkennis en versnellen het proces om informatie in de neocortex en het langetermijngeheugen te krijgen om zo in het bewustzijn te kunnen worden teruggeroepen.

Voor iedereen in PO, VO, MBO/HBO

De technieken van de LEREN LEREN Methode zijn in een kort tijdsbestek van enkele uren aan te leren en toe te passen tijdens het gehele verdere (school)leven. Een korte, effectieve investering in je toekomst!

 

 

 


* Van Kesteren, M. T. R, Fernández, G., Norris, D. G., & Hermans, E. J. (2010). Persistent schema-dependent hippocampalneocortical connectivity during memory encoding and postencoding rest in humans. Proc Natl Acad Sci USA, 107, 7550-7555. doi: 10.1073/pnas.0914892107

* Van Kesteren, M. T. R., Rijpkema, M., Ruiter, D. J., & Fernández, G. (2010). Retrieval of associative information congruent with prior knowledge is related to increased medial prefrontal activity and connectivity. J Neurosci, 30, 15888-15894. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2674-10.2010

* Murre & Bezem. (2013). Testing a method based on concept maps to improve learning from informational texts in elementary and middle school, submitted.